درگاه کارکنان

- فیش حقوقی                                            - دفترچه تلفن دانشکده                                   - آرشیو برنامه ها و فایل های مورد نیاز                        

- پست الکترونیکی                                        - پیشنهادات و شکایات                                     - موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی پیام 

- اتوماسیون اداری                                        - سامانه حضور و غیاب کارکنان                          - مجموعه های طرف قرارداد پیام

- استعلام خسارت بیمه نامه درمان                   - آیین نامه ها                                                 - بخش نامه ها و دستورالعمل ها