میز خدمت

در . ارسال شده در میز خدمت

 عنوان خدمت  نحوه دریافت خدمت   
 آموزش های بلند مدت  راهنما
 دوره های تخصصی کوتاه مدت حوزه ICT  راهنما
 دوره های تخصصی بین المللی به میزبانی دانشکده در تعامل با نهادهای بین المللی      
 راهنما
ثبت نام ارزیابان کانون ارزیابی و توسعه مدیران بخش ICT  راهنما