مقررات آموزشی و تکمیل مدارک دانشجویان در حال فراغت از تحصیل

در . ارسال شده در اخبار امورآموزشی

high-school-graduationفایل مقررات آموزشی و مدارک لازم برای تکمیل پرونده دانشجویی جهت انجام امور فرغت از تحصیل در پیوست این خبر قرارداده شده است. از دانشجویان محترم تقاضا می شود ضمن مطالعه در صورت نیاز برای تکمیل مدارک به اداره آموزش مراجعه نمایند.