• امورآموزشی (1)
  • انتخاب واحد (0)
  • آئین نامه های آموزشی (0)
  • رشته ها و سرفصل ها (2)
  • برنامه های هفتگی (0)

   برنامه هفتگي درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 ( کارشناسی )  

          ساعت

   ايام هفته

   10-30/8

   12-30/10

   15-30/13

   45/16- 15/15

   30/18- 17

   15/20-45/18

   شنبه

   225 - کارگاه فیبر نوری گ1(30/10-30/7)  بابامحمدی

   ورزش1 (بانوان ) گ 1 سرتیپی( سالن مجاور سلف سرویس)

   225- کارگاه فیبرنوری گ2 (30/13-30/10) بابامحمدی

   ورزش1 (بانوان) گ 2 سرتیپی ( سالن مجاور سلف سرویس)

   212- مهندسی ترافیک گ 1 آزادوار

   209- مخابرات ماهواره ای  گ 1 منوچهری

   226- مبانی امنیت گ 1 گرامی

   206- محیط چند رسانه ای گ 1مافی

   219- اصول ارتباط داده گ 1 موحد

   ورزش1 (بانوان) گ 3 سرتیپی( سالن مجاور سلف سرویس)

   212- مهندسی ترافیک گ 2 آزادوار

   231- مبانی الکترونیک کاربردی گ1 عروتی نیا

   202- تکنولوژی مخابرات (30/17-15/15) گ 1 فرد

   226- سرویس های ارزش افزوده گ 1 گرامی

   206- محیط چند رسانه ای گ 2مافی

   ا219- صول ارتباط داده گ 1 موحد

   213- انقلاب اسلامی گ 1 حسینی

   ورزش1 (بانوان) گ 4سرتیپی( سالن مجاور سلف سرویس)

   201- مخابرات ماهواره ای (19-30/17)  گ2 فرد

   226- شبکه نسل جدید NGN گ 1 صفار ی امان

   231- مخابرات فیبرنوری گ 1 عروتی نیا

   208- مخابرات دیجیتال  گ 3 احسانی

   212- اصول شبکه ثابت و سیار گ1 فیاض

   220- برنامه سازی پیشرفته  گ 1 میرزاد

   213- انقلاب اسلامی (پست) گ 2 حسینی

   ورزش1 (بانوان) گ 5سرتیپی

   ( سالن مجاور سلف سرویس)

   220- برنامه سازی پیشرفته گ 2 میرزاد

   213- انقلاب اسلامی (پست) گ 3حسینی

   226- سوئیچینگ و سیگنالینگ گ3  صفاری امان

   يكشنبه

   231- مبانی اندازه گیری گ1(15/11-30/7) هدایتی

   208- تفسیر نهج البلاغه گ 1 متفق

   226- مبانی الکترونیک کاربردی گ4   لطف زرعی

   212- مدارهای اینترفیس گ1(17-15/13) پولادی

   231- مبانی اندازه گیری گ2 (45/16-13) هدایتی

   206- مبانی امنیت گ 2 تدین

   226- اصول ارتباط داده گ 2 گرامی

   208- تفسیر نهج البلاغه گ 2 متفق

   210- ریاضی کاربردی گ 1 اصغری

   202- بهره برداری سیستم های ثابت و سیار گ1 تئوری (خوانساری )

   226- اصول ارتباط  داده گ 2 گرامی

   208- تاریخ تحلیل اسلامی گ 1 متفق

   210- الکترومغناطیس گ 1 (30/17-15/15) اصغری

   231- کنترل پروژه گ 1 ریاحی وفا

   219- کنترل پروژه گ 2 کرم پور

   209- فیبر نوری گ2 صمیمی

   127- آزمایشگاه فیبر نوری (30/17-15/15) صمدیانی

   202- بهره برداری­سیستم های ثابت­وسیارگ1عملی(20-17)خوانساری

   209- تکنولوژی مخابرات (15/19-17) گ 2 صمیمی

   212- مدارهای اینتر فیس گ2(30/20-45/16) پولادی

   213- مبانی ICT گ 1 سلامی

   223- پایگاه داده گ 1 ارشد اصغری

    206- سرویس های ارزش افزوده گ 3 ولی زاده

   208- تاریخ تحلیلی اسلام گ 2 متفق

   219- مهارتهای حل مسئله گ 1 کرم پور

   220- کارگاه ثابت و سیار (20-17)  شفافی

    

   223- پایگاه داده گ 1 ارشد اصغری

   208- سرویس های ارزش افزوده گ 4 جند

   207- مدیریت منابع انسانی گ3 اسلامی

   213- مبانی ICT گ 1 سلامی

      دوشنبه

   210- تاریخ اسلام  گ3     رضائیان

   231- مبانی اندازه گیری گ3 (15/11-30/7) هدایتی

   225- کارگاه فیبر نوری گ 3 (30/10-30/7) برات نژاد

   ­127- کارگاه ­مخابرات­دیجیتال­­ گ­­3(30/10-30/7) مرادی­ نژاد

    210- تفسیر نهج البلاغه گ 3 رضائیان

   225- کارگاه ­فیبرنوری گ4 (30/13-30/10)  برات­نژاد

   127- کارگاه ­مخابرات­دیجیتال­ گ4(30/13-30/10) مرادی­ نژاد

   213- ریاضی کاربردی 2 گ 1 بیانی

   212- مدارهای اینترفیس  گ3 (17-15/13) پولادی

   226- سرویس های ارزش افزوده گ 4 گرامی

   206- برنامه سازی پیشرفته گ 3 مافی

   210- تفسیر نهج البلاغه گ 4 رضائیان

   208- دانش خانواده گ 1 بانوان امام جمعه

   207- تکنولوژی مخابرات(30/17-15/15) گ3 مازوچی

   202- تجهیزات و المانهای نوری   صمدیانی

   226- مبانی امنیت گ 3  گرامی

   219- شبکه کامپیوتری گ 1 امامی

   206- محیط چند رسانه ای گ 4مافی

   210- اندیشه 2 گ 1 رضائیان

   209- ریاضی کاربردی گ 3 میرخان

   208- انقلاب اسلامی گ 4 امام جمعه

   212- طراحی ّ شبکه GSM  فیاض (20-15/16)

   231- اصول ارتباط داده گ 3 سلامی

   219- شبکه کامپیوتری گ 2 امامی

   210- اندیشه 2 گ 2 رضائیان

   209- ریاضی کاربردی گ 4میرخان

   208- انقلاب اسلامی گ 5  امام جمعه

   204- کارگاه­نیرو و­تاسیسات­ گ2 (20-17 )­محمودزاده

   220- کارگاه شبکه های ثابت و سیار گ4  سراج

   231- اصول ارتباط داده گ 3 سلامی

   219- مهارتهای حل مسئله گ 2 پاشایی زاد

   سه شنبه

      

   212- بخش سوییچینگ سیار آزاد وار

   231- مخابرات دیجیتال گ1 عروتی نیا

   206- مبانی ICT گ 2 مافی

   220- تحلیل و طراحی سیستمها گ 1 اسدی

   219- اصول ارتباط داده گ 4 موحد

   208- انقلاب اسلامی گ 6 امام جمعه 

   ورزش1 گ 1 آقایان نیک پور( سالن مجاور سلف سرویس)

   226- طراحی شبکه های نوری( تئوری) گ 1 صمدیانی

    231- مخابرات دیجیتال گ2 عروتی نیا

   206- مبانی ICT گ 2 مافی

   212- بخش اتنقال سیستم های سیار BSS   آزادوار

   207- مهندسی نرم افزار گ 1 اسدی

   219- اصول ارتباط داده گ 4 موحد

   209- مدیریت منابع انسانی  گ 1 شهبازی

   225- کارگا ه فیبر نوری (45/18-16) خانم منتظری

   ورزش1 گ 2 آقایان  نیک پور( سالن مجاور سلف سرویس)

   226- طراحی شبکه های ­نوری­گ1(عملی) (15/19-17) صمدیانی

   202- شبکه نسل جدیدNGN گ2 خوانساری

   223- برنامه سازی پیشرفته  گ 4 ارشداصغری

   209- مدیریت منابع انسانی  گ 2شهبازی

   207- مهندسی نرم افزار گ 1 اسدی 

   219- کنترل پروژه گ 3 پاشایی زاد

   204- کارگاه­ نیرو و ­تاسیسات­ گ1(20-17 )­محمودزاده

   220- کارگاه شبکه های ثابت و سیار گ 4 (20-17)  شفافی

   ورزش1 گ 3 آقایان  نیک پور

   ( سالن مجاور سلف سرویس)

   202- اصول شبکه های ثابت و سیار خوانساری

   231- مهارتهای حل مسئله گ 3 محمدی

   223- برنامه سازی پیشرفته گ 5 ارشد اصغری

   چهارشنبه

   127- کارگاه مخابرات دیجیتال گ5 (30/10-30/7) مرادی نژاد

   127- کارگاه ­مخابرات­­دیجیتال گ6 (30/13-30/10) مرادی ­نژاد

   231- مبانی الکترونیک کاربردی گ 2 عروتی نیا

   231- مبانی الکترونیک کاربردی گ3 عروتی نیا

   219- سوئیچینگ و سیگنالینگ گ 1 صولت

   206- الکترو مغناطیس (15/19-17) یزدانیان

   231- بهره­ برداری­ از سیستم های انتقال رادیویی  شفافی

   219- کارگاه شبکه های ثابت و سیار گ 5 (17-20)  صولت

   231- نگهداری­ و بهره­ برداری شبکه­ های دیتا شفافی

   پنجشنبه

   206- تکنیک های ارتباطات نوری  اخوان

   209- مبانی اندازه گیری گ4(15/11-30/7) طباطبایی

   127- کارگاه مخابرات دیجیتال گ7 (30/10-30/7) زندی

   225- کارگاه فیبر نوری (30/10-30/7)  گ 7 رنجبر

   220- کارگاه­ شبکه های ثابت و سیارگ2(30/10-30/7) صولت

   206- طراحی شبکه­ های نوری (15/14-30/10)  گ 2 اخوان

   225- کارگاه فیبر نوری گ8 (30/13-30/10) رنجبر

   223- کارگاه ­­سیستم­ها و شبکه­ های سیار (14-11 ) آقای منتظری

   127- کارگاه مخابرات دیجیتال گ8 (30/13-30/10) زندی

   220- کارگاه­ شبکه های­ ثابت و سیارگ2(/16-/13(  صولت

   208- اصول شبکه ثابت و سیار احسانی

   225- آز - فیبر نوری (30/17-15/13)- خانم منتظری

      

   برنامه هفتگي درسی کاردانی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

   ICT2 copy copy copy

   .


   برنامه هفتگي دوره هاي کارشناسی حرفه ای پست نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94  

   سـاعت

   ايام هفته

   10/10-30/8

   10/12-30/10

   40/14-13

   30/16-50/14

   20/18-40/16

   15/20-30/18

   شنبه

          

   219- شبکه های کامپیوتری گ 1 (منتجب)

   213- انقلاب اسلامی گ2 (حسینی)

   219- شبکه های کامپیوتری گ 2 (منتجب)

   213- انقلاب اسلامی گ1 (حسینی)

    

   يكشنبه

          

   209- زبان تخصصی گروه 1 (مقیمی)

   226- مکانیزاسیون در پست گ 2 (آچاک)

   209- زبان تخصصی گروه 2 (مقیمی)

   226- مکانیزاسیون در پست گ 1 (آچاک)

    

   دوشنبه

          

   202- اصول برنامه ریزی گ1 (ایرانی)

   207- مدیریت منابع انسانی گ2 (جعفری)

   202- اصول برنامه ریزی گ1 (ایرانی)

   207- مدیریت منابع انسانی گ (جعفری)

    

   سه شنبه

              

   چهارشنبه

          

    

   209- روابط عمومی گ1 (احمدوند)

   226- اتوماسیون باجه های پستی گ2 (احمدی)

    

   209- روابط عمومی گ2 (احمدوند)

   226- اتوماسیون باجه های پستی گ1 (احمدی)

   پنجشنبه

              

   - دانشجویانی که معدل ترم گذشته آنها کمتر از 12 می باشد حق انتخاب بیشتر از 14 واحد را ندارند.

   - رعایت پیش نیاز و همنیاز دروس به عهده دانشجو می باشد و در هر مرحله ای عدم رعایت آن سبب حذف درس توسط آموزش می گردد.

   - نام اساتید دروس در برنامه هفتگی قطعی می باشد ولی در سامانه به علت ملاحظات سیستم بعضی از دروس از نام اصلی استاد استفاده نشده است.

   -برنامه امتحانات پایان ترم کاردانی و کارشناسی به طور جداگانه در سایت دانشکده اعلام گردیده است و آن برنامه ملاک عمل خواهد بود.

 • امور دانشجویی (0)
 • امور فارغ التحصیلان (0)
 • امور فرهنگی و ورزشی (0)
 • دوره های کوتاه مدت تخصصی (4)
 • انجمن های علمی (0)

ورودکاربران

      

جستجوی پیشرفته

بازدید امروز32
بازدید دیروز200
مجموع بازدید481513

دوشنبه, 04 شهریور 1398 07:14
                      

آدرس : تهران، ميدان آزادي، بزرگراه محمدعلی جناح، بلوار دانش،
دانشکده علمي- كاربردي پست و مخابرات، كدپستي: 1391637111
تلفن : 4-44659661-021 نمابر: 44659665-021
تماس با مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی؛
تلفن: 44641959-021 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید